Doprava od 69,00 Kč, zdarma u objednávek nad 2 000,00 Kč. Doručujeme i na Slovensko.

 • Nemáte žádné příchozí zprávy

Ochrana osobních údajů

 1. Úvodní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení GDPR") je Libor Filák, se sídlem: Přílepy 42, 769 01 Přílepy, identifikační číslo: 68121997, (dále jen "správce").
  2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  4. Znění podmínek může správce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.
 2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží
  1. V případě registrace zákaznického účtu nebo nákupu zboží na internetovém obchodě, který je správcem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darking.cz (dále jen "webová stránka") bude správce zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
   1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, elektronická adresa, heslo a v případě podnikatele také IČO a DIČ;
   2. kontaktní údaje, které správci umožní kontakt s Vámi, zejména telefonní číslo, elektronická adresa, fakturační a doručovací adresa.
  2. Zpracování osobních údajů uvedených v čl. 2.1 bude správce provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími s uzavřených kupních smluv.
  3. Správce bude osobní údaje uvedené v čl. 2.1 zpracovávat po dobu deseti (10) let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
  4. V případě bezhotovostní platby přes platební systém Gopay, nebo doručení zboží na adresu určenou zákazníkem, poskytne správce osobní údaje také subdodavatelům (v rozsahu: jméno, příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo a doručovací adresa).
 3. Předávání osobních údajů mimo EU
  1. Osobní údaje může správce v některých případech předávat také do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru a to konkrétně:
   1. společnosti MailChimp, internetová adresa: mailchimp.com a to pouze v případě přihlášení elektronické adresy pro účely zasílání obchodních sdělení.
 4. Práva spojená s ochranou osobních údajů
  1. Ze strany správce nedochází při zpracování osobních údajů k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování.
  2. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům;
   2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování;
   3. právo na výmaz osobních údajů;
   4. právo na přenositelnost osobních údajů;
   5. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo na elektronickou adresu správce.
  3. Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová adresa: www.uoou.cz v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 5. Zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen(a) s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování Přílepy 42, 769 01 Přílepy, adresa elektronické pošty info@darking.cz, telefon +420603360767.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24.09.2018.

Vážení zákazníci,
omlouváme se, ale maloobchodní prodej byl na našem e-shopu ukončen, naše výrobky můžete nyní zakoupit na e-shopech:

www.vyzbrojna.cz
hasičské zboží, záchranáři - Požární bezpečnost

www.opasky.net
myslivecké, rybářské, včelařské, motoristické a další zboží (Spartan, Policie, státní znaky a symboly)

Děkujeme za Vaši přízeň a pochopení
Libor Filák